Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia

Vila Ambiente Donovaly, Donovaly 113, 976 39 Donovaly

 1. Identifikačné údaje:

Vila Ambiente Donovaly, Donovaly 113, 976 39 Donovaly

prevádzkuje firma:

            SinSity s.r.o., Profesora Sáru 1226/6, 974 01 Banská Bystrica

            IČO : 52 701 174 

            IČ DPH: SK2121110926

Článok I.

Podmienky a spôsob ubytovania

 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu zamestnancovi ubytovacieho zariadenia na recepcii ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č.363/2005 Z.z. ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č.48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené klientovi pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne. 
 3. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 do 22:00 hod. Do tejto doby ubytovacie zariadenie pre hosťa objekt rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a ubytovacie zariadenie ju potvrdilo. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je ubytovacie zariadenie povinné podržať rezerváciu do 22:00 hod. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, ubytovacie zariadenie nie je povinné zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok. 
 5. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj iný objekt v inej cenovej relácií, ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:30 hod. Do tohto času objekt uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní objekt do 10:30 hod. môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Objekt sa považuje za uvoľnený, potom čo hosť vynesie z objektu všetky svoje veci, odovzdá kľúče a oznámi odhlásenie sa z ubytovanie poverenému pracovníkovi.  
 7. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 06:00 hod., resp. trvá na ubytovaní pred 14:00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak. 
 8. V čase od 22:00 do 06:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.
 9. Ubytovacie zariadenie poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri skončení pobytu. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu webovom sídle ubytovacieho zariadenia.
 10. V prípade skrátenia pobytu klientom má ubytovacie zariadenie právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.
 11. Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne alebo elektronicky v nasledovných lehotách:
 • viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
 • 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny ubytovania
 • 14 až do dňa nástupu na pobyt 100% z ceny

Článok II.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach vnesených a odložených klientom v ubytovacom zariadení.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť. 
 3. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku ubytovacieho zariadenia, je klient povinný uhradiť náhradu spôsobenej škody najneskôr v deň skončenia pobytu klienta alebo na základe faktúry vystavenej do 14 dní odo dňa skončenia ubytovania klienta, splatnej v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia klientovi, za predpokladu, že ubytovacie zariadenie rozhodne o takomto spôsobe úhrady náhrady škody.
 4. V prípade, že klient odmietne uhradiť cenu za poškodené resp. zničené zariadenie ubytovacieho zariadenie v súlade s podmienkami bodu 2 a 3 tohto článku, je ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, spolu s úrokom z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 5. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť: aj počas pobytu v zariadení bude mať zavreté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje povereného pracovníka ubytovacieho zariadenia. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí, a to aj na poschodí. Na uloženie športovej výstroje a iných vecí hosťa využite priestory izieb, prípadne priestory ubytovacieho zariadenia po konzultácií s povereným pracovníkom ubytovacieho zariadenia.
 6. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách ponechaných na parkovisku pri ubytovacom zariadení. Ubytovacie zariadenie odporúča hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. Ubytovacie zariadenie tiež odporúča nenechávať v aute voľne položené osobné veci.
 7. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené klientovi mimo areálu ubytovacieho zariadenia.

Článok III.

Stravovanie a predaj alkoholických nápojov

 1. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je povolená konzumácia alkoholu osobám starším ako 18 rokov.
 2. Klient je povinný oboznámiť personál ubytovacieho zariadenia s akýmikoľvek závažnými zdravotnými obmedzeniami príp. stravovacími obmedzeniami a tieto obmedzenia nahlási poverenému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.
 3. Personál ubytovacieho zariadenia je oprávnený odoprieť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.

Článok IV.

Všeobecné platné ustanovenia

 1. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí je vyhradená spoločenská miestnosť. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia ubytovacieho zariadenia v čase od 08:00 do 22:00 hod. Pracovník ubytovacieho zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa a bez jeho súhlasu. V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie predpisov ubytovacieho zariadenia, ubytovacie zariadenie považuje osoby za hostí a bude im, alebo hosťovi účtovať ubytovanie podľa cenníka.
 2. V izbách a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení ubytovacieho zariadenia, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. 
 3. V ubytovacom zariadení nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).
 4. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarnoevakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu. V prípade požiaru sú hostia povinní nahlásiť požiarny poplach a na uhasenie plameňa môžu použiť prenosný prístroj, ktorý sa nachádza na chodbe každého podlažia. 
 5. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v izbách ubytovacieho zariadenia ani v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt vo VILA AMBIENTE DONOVALY, a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 6. V relax centre ma každý hosť možnosť použiť uterák alebo plachtu bezplatne. 
 7. Vstup do obsadenej izby ubytovacieho zariadenia je povolený chyžnej, ktorá má danú izbu pridelenú, vedúcemu recepcie, manažérovi a údržbárom pri nahlásení technickej poruchy v izbe.
 8. Vo verejných priestoroch ubytovacieho zariadenia a na terase žiadame hostí, aby dodržiavali zásady slušného správania, nie je povolené pohybovať sa bez oblečenia. V prípade nedodržania uvedených zásad si ubytovacie zariadenie vyhradzuje právo hosťa neobslúžiť. 
 9. Zabudnuté veci hostí v ubytovacom zariadení sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Zabudnuté veci ubytovacie zariadenie pošle hosťovi len v prípade požiadania a na náklady hosťa.
 10. Fajčenie na izbách ako aj v celom objekte ubytovacieho zariadenia je prísne zakázané. Fajčenie je povolené len na miestach tomu vyhradených. V prípade porušenia tohto zákazu má právo zodpovedný pravocník účtovať hosťovi 100% prirážku z ceny ubytovania podľa aktuálneho platného cenníka. 
 11. Pri onemocnení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu. 
 12. Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch ubytovacieho zariadenia len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia ubytovacieho zariadenia za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
 • a) psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny, alebo sa podávajú jedlá a nápoje
 • b) psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov relax centra
 • c) vo všetkých verejných priestoroch ubytovacieho zariadenia musí mať každý pes košík
 • d) psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa
 • e) na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
 • f) v prípade poškodenia zariadenia zvieraťom je hosť povinný zaplatiť škodu v plnej výške. Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa a osoba, ktorá pobyt v apartmáne zvieraťu umožnila.
 1. Pred odchodom z apartmánu je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá na izbách a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, riadne zamknúť vchodové dvere objektu a kľúč odovzdať zodpovednému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.
 2. Za stratu kľúča účtuje ubytovacie zariadenie sumu 50,00 EUR za kus.
 3. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na zodpovednému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.
 4. Parkovisko ubytovacieho zariadenia je bezplatné a nie je strážené. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred hlavnou budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľné položené osobné veci.
 5. Klient v priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie nosiť zbraň a strelivo, alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcim ich okamžité použitie.
 6. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.
 7. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.
 8. Hosť súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v spoločnosti SINSITY s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre akékoľvek potreby hore uvedenej firmy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
 9. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie ubytovacej a pohostinskej činnosti ubytovacieho zariadenia radi prijmeme v zmysle Reklamačného poriadku a budeme cieľavedome zjednávať nápravu prípadných nedostatkov.

Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší závažným spôsobom vedenie ubytovacieho zariadenie podľa §759 od. 2 Občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok je umiestnený na webovom sídle ubytovacieho zariadenia.

Ubytovací poriadok je platný a účinný od 20.11.2019

Na Donovaloch, 20.11.2019